Zapraszamy serdecznie na kolejną debatę organizowaną w ramach kampanii „Ulice dla Kobiet” – tym razem poświęconą walce kobiet o dostęp do wykształcenia i uniwersytetów. Debata odbędzie się 10 października 2018 roku o godz. 19.00 w Muzeum Warszawskiej Pragi, ul. Targowa 50/52.

Przez wieki bramy uczelni były zatrzaśnięte przed kobietami. Nie było dobrych szkół średnich, które by zapewniały rzetelne wykształcenie, ani szkół zawodowych umożliwiających zdobycie zawodu. W XIX wieku postulat oświaty dla kobiet był jednym z pierwszych sformułowanych przez emancypantki. Determinacji Kazimiery Bujwidowej zawdzięczamy, że władze Uniwersytetu Jagiellońskiego pozwoliły w końcu uczęszczać na wykłady pierwszym studentkom, choć niektórzy profesorowie odgrażali się, że „prędzej mi włosy na dłoni wyrosną – niźli na studia kobiece pozwolę”. Kobiety pozbawione możliwości uniwersyteckiego kształcenia, założyły w Warszawie Uniwersytet Latający, zwany „babskim”. Do jego idei nawiązywało później Towarzystwo Kursów Naukowych, którego współzałożycielką była pod koniec lat siedemdziesiątych XX wieku Halina Mikołajska.

Emancypantki przełomu XIX i XX wieku walczyły jednak nie tylko o dostęp do kształcenia dla kobiet, domagały się demokratyzacji wiedzy, bezpłatnych szkół (nie tylko elementarnych, ale także średnich i wyższych!), edukacji koedukacyjnej. Zwracały uwagę na sposób kształcenia dziewcząt i kobiet. Wiele ich spostrzeżeń i postulatów jest nadal aktualnych.

Porozmawiamy o:

  • trudnościach, z jakimi musiały się zmierzyć dziewczęta i kobiety, które chciały się kształcić,
  • trudnościach, z jakimi muszą się zmierzyć dziewczęta kształcące się współcześnie (czy stereotypy dotyczące płci to już rzecz przeszłości),
  • strategiach walki o dostęp do wykształcenia,
  • postulatach dotyczących kształcenia dziewcząt i chłopców – ówcześnie i współcześnie.
  • W debacie wezmą udział: dr Iwona Chmura-Rutkowska z Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, dr Agnieszka Janiak-Jasińska z Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego.

Debatę moderuje Anna Dzierzgowska ze Społecznego Monitora Edukacji. Debatę, organizowaną w ramach projektu „Ulice dla Kobiet”, wpółfinansuje m.st. Warszawa. Partnerem debaty jest Muzeum Warszawskiej Pragi.

Informacje o panelistkach:

dr Iwona Chmura-Rutkowska – doktor nauk humanistycznych, pedagożka, socjolożka. Pracuje na stanowisku adiunkta w Zakładzie Socjologii Edukacji na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Naukowo zajmuje się mechanizmami wykluczającymi i reprodukującymi nierówności edukacyjne i społeczne. Szczególnie interesuje się problemem treningu socjalizacyjnego i praktyk edukacyjnych wzmacniających stereotypy i uprzedzenia związane z płcią. Autorka i współautorka publikacji dotyczących kulturowych i społecznych uwarunkowań kształtowania(się) tożsamości rodzajowej, problemu przemocy ze względu na płeć, historii kobiet oraz krytycznych analiz dyskursu kobiecości i męskości w kulturze popularnej, programach i podręcznikach szkolnych oraz potocznych narracjach. Kierowniczka, wykonawczyni i konsultantka projektów badawczych, naukowych, edukacyjnych i społecznych z zakresu problematyki dotyczącej stereotypów, uprzedzeń i dyskryminacji. Współpracowniczka instytucji państwowych i organizacji pozarządowych działających na rzecz równego traktowania. Autorka zajęć i warsztatów antydyskryminacyjnych dla nauczycieli i nauczycielek oraz młodzieży.

dr Agnieszka Janiak-Jasińska – badaczka historii społecznej XIX i XX wieku, zatrudniona w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego; współredaktorka książek o ruchu kobiecym (Działaczki społeczne, feministki, obywatelki…Samoorganizowanie się kobiet na ziemiach polskich do 1918 roku (na tle porównawczym), pod red. Agnieszki Janiak-Jasińskiej, Katarzyny Sierakowskiej, Andrzeja Szwarca, Warszawa 2008 i Działaczki społeczne, feministki, obywatelki…Samoorganizowanie się kobiet na ziemiach polskich po 1918 roku (na tle porównawczym), pod red. Agnieszki Janiak-Jasińskiej, Katarzyny Sierakowskiej, Andrzeja Szwarca, Warszawa 2009) oraz starości i ludziach starych Ludzie starzy i starość na ziemiach polskich od XVIII do XXI wieku (na tle porównawczym), t. I: Metodologia, demografia, instytucje opieki, t. II: Aspekty społeczno-kulturowe, pod red. Agnieszki Janiak-Jasińskiej, Katarzyny Sierakowskiej, Andrzeja Szwarca, Warszawa 2015. Jest także autorką książki o reklamie sprzed wieku (Aby wpadło w oko... O reklamie handlowej w Królestwie Polskim w początkach XX wieku, Warszawa 1998); zaangażowana w badania nad społeczną pozycją kobiet w XIX i XX wieku, kształtowaniem się kultury masowej i społeczno-kulturowymi konsekwencjami dziewiętnasto- i dwudziestowiecznej industrializacji i urbanizacji.

Anna Dzierzgowska – nauczycielka historii, feministka, tłumaczka. Współzałożycielka Społecznego Monitora Edukacji: www.monitor.edu.pl. Uczy w Wielokulturowym Liceum Humanistycznym im Jacka Kuronia w Warszawie. Współautorka kilku raportów dotyczących edukacji i materiałów edukacyjnych, przygotowywanych przez Społeczny Monitor Edukacji i Fundację Feminoteka. Przełożyła m.in. Reakcję Susan Faludi oraz Mężczyźni objaśniają mi świat Rebeki Solnit.

Wydarzenie na FACEBOOKU